Programma's

Onderwijs

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 06 - Onderwijs 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

140.279

143.870

-1.199

142.671

111.651

1.200

N

 Baten 

53.916

57.777

-926

56.851

46.111

550

V

 Saldo 

86.363

N

86.093

N

273

V

85.820

N

65.540

N

650

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijzigingen (> 2,5 mln.) hebben zich op dit programma voorgedaan, maar zijn niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Rijksmiddelen Leerlingzaken en kinderopvang, saldo neutraal
Voor de aanpak voortijdig schoolverlaten (€ 1,3 mln.) en voor de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (€ 1,0 mln.) zijn extra rijksmiddelen verwerkt in de begroting (hogere lasten € 2,1 mln. en baten voor € 2,3 mln.). Een deel van de lasten (€ 0,2 mln.) is begroot in overzicht Overhead.

Taakmutatie gemeentefonds € 1 mln., saldo neutraal
De taakmutaties van de meicirculaire met een extra rijksbijdrage vanwege het lerarentekort is verwerkt in de begroting. De lasten op programma onderwijs zijn met € 1 mln. verhoogd. Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.

Onderwijshuisvesting, saldo neutraal
Een actualisatie van de investeringen heeft plaatsgevonden. De investeringslasten worden in 2020 verlaagd voor € 3,5 mln., hetgeen ook een lagere onttrekking aan de reserve Duurzame huisvestiging veroorzaakt.

Programmareserve Onderwijs -/- € 1,5 mln.
Een incidentele dotatie vanuit de exploitatie van het programma Onderwijs (lagere lasten € 1,5 mln.) aan de negatieve programmareserve Onderwijs voor 2020. De toevoeging aan de programmareserve verloopt via programma Financiën.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03