Programma's

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeente is er voor de Hagenaars. Bestuur, organisatie en bewoners werken samen aan de toekomst van de stad. De ene keer neemt de gemeente het initiatief en zoekt daarbij de samenwerking met de bewoners. De andere keer is het andersom. De gemeente wil in beide gevallen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente wil meer en ook andere bewoners betere (digitale) mogelijkheden geven om invloed uit te oefenen op de plannen voor hun straat, buurt, wijk en stad.

Als we als gemeente vragen aan inwoners om mee te denken, moet duidelijk zijn wat we met deze informatie gaan doen. Ideeën en oplossingen van inwoners zijn voor ons heel belangrijk. In minimaal twee wijken experimenteren we met een bewonersforum. Dit is een middel om inwoners van de stad meer te betrekken bij politieke beslissingen. Het initiatief voor een burgerforum kan uitgaan vanuit het college of vanuit de raad. Naast het burgerforum staan we ook open voor andere innovatieve initiatieven om de representativiteit te verhogen.

De gemeente wordt als een persoonlijke en betrouwbare partner ervaren, die zaken snel en eenvoudig regelt. Werken aan dienstverlening is een continu proces; elk contact is een kans om de dienstverlening en het vertrouwen van burgers te versterken. Omdat dienstverlening gaat om het contact en het resultaat werken diensten van de gemeente samen aan de invulling hiervan. Elke medewerker van de gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van persoonlijke, gemakkelijke en betrouwbare dienstverlening.

Wat zijn de doelen in 2020  

Voor het jaar 2020 hebben we de volgende concrete doelen (RIS 304372):

  • Inwoners en ondernemers ervaren sterker één persoonlijke online toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente werkt toe naar de best mogelijke onlineervaring voor inwoners en ondernemers. Uitgangspunt daarin is dat alles wat zij digitaal zouden kunnen aanvragen digitaal te regelen moet zijn. Voor inwoners en ondernemers wordt MijnDenHaag dé persoonlijke online omgeving waar zij hun persoonlijke zaken met de gemeente kunnen afhandelen.
  • We zorgen ervoor dat diensten en producten persoonlijker, gemakkelijker en betrouwbaarder aan inwoners en ondernemers worden aangeboden en geleverd. Daarvoor zet de gemeente in op moderne en integrale dienstverlening vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers. Waar nodig wordt de dienstverlening op wijk- of buurtniveau aangeboden of gaat de gemeente naar de bewoners en ondernemers toe. In elke wijk is een goed plek waar iedereen, met en zonder afspraak, terecht kan voor informatie over diensten van de gemeente. Op deze plek werken we goed samen met onder andere welzijnsorganisaties, CJG's en (wijk)bibliotheken. We proberen zoveel mogelijk diensten in één gebouw onder te brengen. Dienstverlening en communicatie voor inwoners en ondernemers wordt meer persoonlijk en begrijpelijk.  
  • De capaciteit van de gemeentelijke diensten wordt meer wijkgericht ingezet. Dat begint met een goed wijkagenda. Wijkagenda's maken we voor elke wijk, in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere partners. We voeren deze ook samen uit. Wensen en behoeften van bewoners staan centraal bij de verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk.
  • We streven naar meer inclusiviteit door verbinding tussen gemeenschappen te stimuleren. Dit doen we door het ondersteunen van activiteiten die het samenleven versterken.
  • We vergroten de meldingsbereidheid van racisme en discriminatie door meer bekendheid te geven aan Den Haag Meldt. Dit doen we door wijkgerichte voorlichting, ontmoeting en training.
  • We investeren in de aanpak van taalachterstanden voor Hagenaars voor wie het Nederlands de tweede taal is. Dit doen we onder ander door de inzet van het programma Taal in de buurt.
  • We hebben aandacht voor het migratieverleden van de stad. We onderzoeken op welke manier we de geschiedenis van migratie in onze stad een plek kunnen geven, bijvoorbeeld in de vorm van een documentatie- en informatiecentrum.  Ook realiseren we onder andere een monument ter nagedachtenis aan het slavernijverleden.
Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03