Programma's

Werk en inkomen

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 07 - Werk en Inkomen 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

608.854

619.728

13.598

633.326

542.034

300

V

 Baten 

411.779

402.870

5.090

407.960

436.120

6.000

V

 Saldo 

197.075

N

216.858

N

8.508

N

225.366

N

105.914

N

6.300

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Intensiveren uitstroom bijstand -/- € 1 mln.
Voor het Werkoffensief +500 is een bestemmingsreserve om de uitstroom te intensiveren, € 3,3 mln. wordt extra aan de reserve toegevoegd (dotatie) en € 4,3 mln. van de beschikbare middelen worden onttrokken voor de uitvoering.

Wigo4it, saldo neutraal
Het systeem Wigo4it wordt de komende jaren vervangen, hiervoor is een bestemmingsreserve ingesteld, € 3,5 mln. wordt aan de reserve toegevoegd (dotatie) en voor hetzelfde bedrag worden de lasten van programma Werk & Inkomen verlaagd.

Uitvoering coalitieakkoord 2019 - 2022, saldo neutraal
In het coalitieakkoord is € 15 mln. vrijgemaakt om extra Stip (Sociaal Traject in Perspectief) banen te creëren, hiervoor is een bestemmingsreserve ingesteld. Voor 2020 wordt er € 5 mln. toegevoegd aan de reserve en hetzelfde bedrag wordt onttrokken voor de uitvoering. Ook zijn de incidentele middelen voor het in standhouden van armoedevoorziening (bijv. voedselbank) verschoven naar 2021, omdat dan een piek in de uitgaven worden verwacht, dit betekent een verlaging van de lasten van € 1 mln. voor 2020 en voor hetzelfde bedrag toegevoegd aan 2021.

Taakmutaties gemeentefonds € 2,4 mln.
De taakmutaties van de meicirculaire voor participatie (€ 1,6 mln.) en maatschappelijk begeleiding (€ 0,8 mln.), zijn verwerkt in de begroting (verhogen lasten van € 2,4 mln. op dit programma). Hier tegenover staat een hogere baat uit het gemeentefonds op programma Financiën.

Reorganisatie Den Haag Werkt (voorheen Haeghe Groep), saldo neutraal
Per 1 januari 2020 is de nieuwe organisatie Den Haag Werkt opgericht, hiervoor moet technisch de begroting worden overgeheveld van de Haeghe Groep naar Den Haag Werkt. De lasten € 53 mln. en baten € 24 mln. worden binnen het begrotingsprogramma overgeheveld tussen activiteiten. De mutatie is saldoneutraal.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03