Programma's

Stadsontwikkeling en wonen

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

133.431

162.626

9.701

172.327

65.538

3.100

N

 Baten 

109.109

140.934

7.179

148.113

53.946

500

N

 Saldo 

24.322

N

21.692

N

2.522

N

24.214

N

11.592

N

3.600

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Voorjaarsnota 2020

Onttrekkingen reserves voor Groei-met-Groei € 5,6 mln.
In de voorjaarsnota zijn de volgende onttrekkingen uit reserves op dit programma opgenomen: - Vrijval van € 1,6 mln. met betrekking tot project Haveltestraat waar een deel van de hiervoor gereserveerde middelen in de reserve stadsontwikkeling kan vrijvallen. - Vrijval van € 4 mln. uit de beschikbare middelen uit de Reserve Grondbedrijf omdat de reserve een hogere omvang kende dan benodigd. Deze middelen vormen onderdeel van de groei-met-groei dekking voor nieuwe projecten in het kader van de Ruimtelijk Economische Investeringsstrategie. Dit is nader toegelicht in de begroting.

Overige (neutrale) mutaties

Actualisatie Bouwgrondexploitaties, saldo neutraal
Binnen de portefeuille van grondexploitatieprojecten heeft een herijking plaatsgevonden. Er worden meer activiteiten verwacht in 2021 en verder. Daarnaast is de benodigde stand van de voorziening Negatieve plannen MPG geactualiseerd wat leidt tot een extra dotatie in 2020 van € 2,5 mln. vanuit de reserve Grondbedrijf. De effecten zijn saldo-neutraal. In de MPG2020 worden de actualisaties van de grondexploitaties nader toegelicht.

Actualisatie omgevingsvergunning, saldo neutraal
De raming van opbrengsten bouwleges is geactualiseerd. Voor 2020 is voor € 2,7 mln. aan extra baten begroot en € 3,1 extra lasten. Het saldo hiervan wordt verrekend met de voorziening bouwleges. De reden van dit hogere volume komt vanwege herfasering van de wabo-vergunningen. Zie de toelichting op dit programma voor het meerjarig verloop van de voorziening bouwleges.

Coalitiemiddelen Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw -/- € 6,3 mln.
Bij het coalitieakkoord 2018 – 2022 zijn middelen gereserveerd voor “gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw”. Vooruitlopend op de volledige planuitwerking zijn deze middelen in 2019 geparkeerd in de Reserve Grote Projecten op het programma Financiën. In afwachting van de besluitvorming over de Enecomiddelen, is deze mutatie teruggedraaid. Zoals in de inleiding is aangegeven komt er in het najaar een integrale verwerking hiervan.

Actualisatie Verkooptaakstelling, saldo neutraal
Bij het coalitieakkoord 2018-2022 is besloten gefaseerd € 9,4 mln. te doteren aan de reserve strategische vastgoed ter afdekking van toekomstig nadelige exploitatiesaldi van de portefeuille strategisch vastgoed. Dekking komt uit verkoop van vastgoed. In aanvullende afspraken bij de ontwerpbegroting 2019-2022 is rekening gehouden met een eventueel afwijkend verkoopritme in de realiteit. Op basis hiervan is een begrotingswijziging opgesteld voor 2020 en bijbehorende een herfasering voor de toekomstige jaren. Het verwachte verkoopresultaat van 2020 is van € 2,4 mln. verhoogd naar € 3,4 mln. (baten verhogen) en de bijbehorende dotatie aan de reserve is voor het hetzelfde bedrag verhoogd.

Actualisatie apparaatslastenbegroting per saldo -/- € 0,8 mln.
Op basis van de meest actuele inzichten is apparaatslastenbegroting voor 2020 herzien omdat de uitvoeringsprojecten en dekking (beter) bekend zijn. Nadat op de uitvoeringsprojecten alle apparaatslasten geraamd waren, is ook dekking voor de overheadslasten geactualiseerd. Per saldo levert dit een bijstelling op van € 0,8 mln. (lasten verlagen) voor dit programma. Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal.

Actualisatie aanpalende werkzaamheden bij Rotterdamse Baan € 10 mln.
Op programma 13 staan de aanpalende werkzaamheden rond de Rotterdamse Baan, onder meer voor het vastgoed. Het budget hiervoor is geactualiseerd. Zowel de lasten- als batenkant stijgt met € 10,0 mln. als gevolg van de verwerving van vastgoed. Voor een toelichting op de Rotterdamse Baan, zie Programma 12 – Mobiliteit.

Toekenning gereserveerde middelen Groei met Groei voor KJ-plein € 2,8 mln.
De uitvoering van de fietsenstalling op het Koningin Julianaplein leidt tot meerwerk voor de ontwikkelaar die deze kosten contractueel doorbelast naar de gemeente (hogere lasten). Ook zijn er aanvullende kosten in het bouwrijp maken. De opbouw is als volgt: € 2,5 mln. is benodigd om de grond te kunnen leveren (en daarmee de bovenliggende woontorens te kunnen realiseren). Daarnaast zijn risico’s voor € 0,3 mln. afgedekt; betreft het meerwerk van de aannemer van de fietsenstalling die deels ten laste van de grondexploitatie komt (o.a. vervuiling grond). De extra dekking ter hoogte van € 2,8 mln. wordt beschikbaar gesteld in het kader van Groei-met-Groei en de Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie (zie hoofdstuk 1 programmabegroting 2021-2024). De dekking komt beschikbaar via het programma Financiën.

Toekenning gereserveerde middelen Groei met Groei voor Grotiusplaats € 3,6 mln.
Voor de woningbouw Grotiusplaats moet er een overkluizing boven de Utrechtsebaan worden gemaakt. Dit is een privaatrechtelijke verplichting. De lasten hiervan zijn verhoogd doordat maatregelen zijn opgenomen ter voorbereiding op een langere tunnel (de constructie wordt zo gemaakt dat een latere vertunneling mogelijk blijft met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het gebied), klimaatmaatregelen en de verhoogde kwaliteit van het inrichtingsniveau in het CID. De middelen hiervoor worden beschikbaar gesteld in het kader van Groei-met-Groei en de Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie (zie hoofdstuk 1 programmabegroting 2021-2024). De dekking komt beschikbaar via het programma Financiën.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03