Programma's

Overhead

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 Overhead 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

289.551

278.807

13.113

291.920

209.304

3.250

N

 Baten 

7.580

3.155

-761

2.394

873

150

V

 Saldo 

281.971

N

275.652

N

13.873

N

289.525

N

208.431

N

3.100

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Reorganisatie ‘Den Haag Werkt’ (voorheen Haeghe Groep) saldo neutraal
Per 1 januari 2020 is de nieuwe organisatie ‘Den Haag Werkt’ opgericht. Hiervoor zijn de lasten van € 22,1 mln. overgeheveld (budgetneutraal) binnen Overzicht Overhead van activiteit ‘Overhead HGR’ naar activiteit ‘Overhead SZW’.

Overhead algemeen € 8,9 mln.
Door actualisatie van de gehele begroting van de gemeente nemen de lasten die toegerekend worden aan overzicht overhead toe. Gemeentebreed zijn deze mutaties neutraal. Het betreft met name: nacalculatie van prijs-en loonontwikkelingen, opvoeren lokale taken GGD, organisatie- en formatieaanpassingen en overheveling van bestaande budgetten naar de activiteit overhead (technische correctie). De lasten bij overzicht overhead nemen hierdoor, per saldo, met € 8,9 mln. toe.

Kapitaallasten € 4,2 mln.
Op programma Financiën staan centraal de kapitaallasten begroot van het meerjarig investeringsplan. Op basis van de gerealiseerde investeringen over 2019 vindt conform de bestaande systematiek overheveling vanuit programma Financiën plaats naar de betreffende beleidsprogramma’s. In 2020 is per saldo € 4,2 mln. overgeheveld (verhogen lasten) naar het overzicht overhead.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03