Programma's

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

574.592

592.818

38.809

631.627

366.297

76.950

N

 Baten 

67.101

61.386

19.057

80.443

23.093

83.250

V

 Saldo 

507.491

N

531.432

N

19.752

N

551.184

N

343.203

N

6.300

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Dotatie reserve verzachtingsgelden, saldo neutraal
Binnen programma 8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid wordt de bestemmingsreserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp ingesteld. De dotatie aan deze reserve bedraagt € 14,5 mln. vanuit het coalitieakkoord en een extra toevoeging van € 1,5 mln. voor de aanzuigende werking Wmo. Deze middelen waren eerder in de exploitatie (lasten) opgenomen, hiermee is de mutatie neutraal.

Inzet verzachtingsgelden en zorginnovatiefonds, saldo neutraal
Binnen programma 8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid vindt een mutatie plaats van € 12,4 mln. aan reserves vanwege gelijke hogere lasten. Vanuit de reserve verzachtingsgelden vindt een onttrekking plaats van in totaal € 11,8 mln. Waarvan € 3,0 mln. voor Wmo en € 7,3 mln. voor jeugdhulp. Daarnaast vindt er een onttrekking plaats van € 1,5 mln. voor de aanzuigende werking Wmo. Ook vindt er een aanvullende onttrekking plaats aan de reserve zorginnovatiefonds van € 0,6 mln. Per saldo zijn deze mutaties neutraal.

Toegankelijkheidsfonds -/- € 3 mln., saldo neutraal
In het coalitieakkoord 2019 - 2022 is € 3,5 mln. beschikbaar gesteld voor een toegankelijkheidsfonds, momenteel worden hiertoe plannen opgesteld. Deze worden voornamelijk in 2021 uitgevoerd, hiervoor wordt € 3 mln. van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2021. Dit betekent voor 2020 een verlaging van de lasten van € 3 mln. op dit programma en een bijbehorende dotatie aan de reserve Herfasering (programma 15 – Financiën).

Taakmutaties September- en decembercirculaire voor 2019 € 2,3 mln., saldo neutraal
In de september- en decembercirculaire 2019 is door het Rijk voor 2019 per saldo € 2,3 mln. aan taakmutaties voor het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid voor 2019 toegekend. De taakmutaties voor 2019 waren opgenomen in de reserve taakmutaties en zijn in 2020 overgeheveld (lasten verhogen) naar dit beleidsprogramma. Het overgrote deel van de middelen zijn door het Rijk toegekend zijn voor Wmo (€ 1,8 mln.). De onttrekking aan de reserve vindt plaats op het programma 15 financiën.

Taakmutaties September- en decembercirculaire voor 2020 € 20,4 mln.
In de september- en decembercirculaire 2019 is door het Rijk per saldo voor € 20,4 mln. aan taakmutaties voor het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid voor 2020 toegekend. Het overgrote deel van de middelen zijn door het Rijk toegekend zijn voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 8,1 mln.), WMO(€ 7,8 mln.) en de integratie uitkering jeugd (€ 3,7 mln.). Hierdoor nemen de lasten op dit programma toe. De baten worden bij het programma 15 financiën (gemeentefonds) geraamd.

GGD en VT Haaglanden per saldo -/- € 0,3 mln.
De voorjaarsbrief van de gemeenschappelijke regeling GGD VT Haaglanden schetst de ontwikkelingen/ uitgangspunten die volgens de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het opstellen van de begroting 2021. De gesignaleerde ontwikkelingen/uitgangspunten hebben ook al in 2020 effect op de werkzaamheden die GGD en Veilig Thuis Haaglanden uitvoeren. Daarom wordt de begroting voor 2020 aangepast. tegenover de extra lasten (€ 2,9 mln.) staan extra baten (€ 2,6 mln.) van de opdrachtgevers (de deelnemende gemeenten in de GR). Het verschil (€ 0,3 mln.) komt tot uiting op het programma overhead.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03