Programma's

Buitenruimte

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 09 - Buitenruimte 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

152.772

174.482

-3.267

171.215

90.184

850

N

 Baten 

57.703

57.312

267

57.579

50.662

850

V

 Saldo 

95.069

N

117.170

N

3.534

V

113.636

N

39.522

N

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Opname investeringen in het MIP en uitlichting uit programma -/- € 11,3 mln.
Een actualisatie van investeringen heeft plaatsgevonden. Vanaf de grens van € 2,5 mln. worden investeringen geactiveerd en opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Dekking voor deze projecten is uit de exploitatiebegroting op programma Buitenruimte gehaald en toegevoegd aan de hiervoor beschikbare activareserve op programma financiën. Het gaat met name om de projecten De Mient (€ 0,9 mln.), Buitenruimte Nieuw Waldeck, Mariahoeve en Houtwijk (€ 9,4 mln.), Verkeersmaatregelen Schilderswijk (€ 0,4 mln.) en Lijn 1 NRR (€ 0,6 mln.).

Overheveling beheerbudgetten openbare ruimte -/- € 2,6 mln.
Het beheer van de openbare ruimte vindt deels plaats bij de stadsdeelorganisatie op het programma Stadsdelen, integratie en dienstverlening. Hiertoe worden jaarlijks budgetten overgeheveld (verlagen lasten) van het programma Buitenruimte. Voor 2020 betreft het budgetten ten behoeve van openbaar groen (€ 2,6 mln.).

Kapitaallasten onrendabel 2019 € 5,2 mln.
Op programma Financiën staan centraal de kapitaallasten begroot van het meerjarig investeringsplan. Op basis van de gerealiseerde investeringen over 2019 vindt conform de bestaande systematiek overheveling vanuit programma Financiën plaats naar de betreffende beleidsprogramma’s.

Kapitaallasten MJPK naar reserve Werk Met Werk en Kunstwerken, saldo neutraal
Incidentele ruimte in de kapitaallasten voor vervanging van infrastructurele kunstwerken (middelen coalitieakkoord 2018-2022) blijft beschikbaar voor de uitvoering van het MJPK. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Deze vrijvallen kapitaallasten wordt op incidentele basis, per jaar, toegevoegd aan de reserve Werk met werk/Kunstwerken. In het kader hiervan is voor 2020 berekend dat de vrijvallende kapitaallasten ca. € 2,7 mln. bedragen (lagere lasten) en aan de reserve Werk met Werk en Kunstwerken wordt gedoteerd.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03